แผนผังเว็บไซต์

ราคาและเงื่อนไขก ารจ่ายเงิน

ในกรณีที่ไม่สามา รถผ่อนจ่ายได้ภาย ในระยะเวลา 2 ปี โครงการสามารถยืด ระยะเวลาได้อีก3 ปีพร้อมดอกเบี้ย 8% ของเงินส่วนที่เห ลือ

* การชำระเงินแต่ละงวด

Одноэтажная вилла 116 м2

บ้านชั้นเดียว 116 ตรม.

2 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ

Одноэтажная вилла 285 м2

บ้านสองชั้น 335 ตรม.

3 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ

Одноэтажная вилла 335 м2

บ้านสองชั้น 355 ตรม.

4 ห้องนอน
4 ห้องน้ำ

Двухэтажная вилла 385 м2

บ้านสองชั้น 385 ตรม.

5 ห้องนอน
5 ห้องน้ำ

 

Download ราคา

ในกรณีที่ผ่อนกับ โครงการโดยตรง:

 1. ค่ามัดจำ 50,000 บาท (ค่ามัดจำรวมอยู่ใ นเงินดาวน์)
 2. เงินดาวน์ 15-30 % ของราคาบ้าน (วางเงินดาวน์ภายใ น 30 วันหลังจากเซ็นสั ญญา)
 3. ชำระเงินค่าบ้านต ลอดระยะเวลา 24 เดือน (สามารถชำระเป็นเง นก้อนได้ ไม่จำกัดจำนวนเงิ นในแต่ละงวด)
 4. ชำระเงินงวดสุดท้ ายก่อนย้ายเข้าไป อยู่อาศัย (จะต้องเหลือไม่เก น 20%)

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเ ติม และเงื่อนไขอื่นๆ:

 1. เงินมัดจำ จำนวน 50000 บาท จะถูกริบหากผู้ซื อ ไม่วางเงินดาวน์ภ ายใน 30 วัน หลังจากทำสัญญา
 2. ผู้ซื้อจะเป็นคนจ ายค่าโอนกรรมสิท ธิ์ และภาษี(ในกรณีตกลงทำการซ อขายเป็นที่เรี ยบร้อยแล้ว)
 3. ผู้ซื้อจำต้องจ่า ยค่าติดตั้งมิเตอ ร์ไฟฟ้าและค่าหม้ อแปลงไฟฟ้า ประมาณ 8000 บาท
 4. ค่าเครื่องปรับอา กาศ (รวมค่าติดตั้ง) หรือ เครื่องระบายอากา ศประมาณ 15,000 บาทต่อห้อง
 5. ค่าส่วนกลาง (ค่ารักษาความปลอด ภัย ค่าทิ้งขยะ ค่าทำความสะอาด ค่าหลอดไฟภายในหม บ้าน และอื่นๆ ) ตารางเมตรละ 3 บาท 50 สตางค์ต่อเดือน ในกรณีเซ็นสัญญาแ ล้วจ่ายค่าส่วนกล างล่วงหน้า 1 ปี
 6. การจ่ายเงินสามาร ถโอนผ่านธนาคาร หรือจ่ายเงินสดก็ ได้
 7. ราคาข้างต้นสามาร ถเปลี่ยนแปลงได้โ ดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า (ยกเว้นได้เซ็นสัญ ญาเรียบร้อยแล้ว)

UP